Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Timihome weboldal üzemeltetője, a VÖRÖSFA Kft. kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek adatai kezeléséhez kapcsolódó jogait. A személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) alapján jár el.

Az adatkezelő adatai

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:
Cégszerű megnevezés: VÖRÖSFA Kft.
Adószám:  14082485-2-07
Székhely címe: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth utca 23.

Telefon: +36 30 430 5137
E-mail: info@vorosfa.hu

A személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.


Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a nyilatkozó számára az adatkezelők az általuk nyújtott szolgáltatással kapcsolatos információkat nyújtsanak. Ezen túlmenően a szolgáltatások támogatása céljából az alábbi másodlagos célokból is kezel adatokat:

– A nyilatkozó értesítése

– A nyilatkozó számára számla kiállítása

További információk:

Az adattovábbítás jogalapja önkéntes hozzájárulás, törvényi kötelezettség vagy jogos érdek alapján történik. Az adatkezelés célja a partnerrel kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

Az adatfeldolgozás módja

Az adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan kezeli az adatokat.

Az adatkezelés szempontjából elsődleges jogszabályok

Jogszabály megnevezéseRövidítéseRelevancia
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETEGDPRSzabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásának elvárásait.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólInfoTv.Szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásának elvárásait.
2000. évi C. törvény a számvitelrőlSzámviteli törvényA szolgáltatás számlázási és könyvviteli elszámolását tartalmazza.
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  ÁFA törvényA szolgáltatás számlázási és könyvviteli elszámolását tartalmazza.
A nyilatkozatot tevő önkéntes hozzájárulása.Önkéntes hozzájárulásAz egészségügyi szolgáltatások elvégzéséhez szükséges laborvizsgálatokat az adatkezelő megküldi a labor részére.

 A kezelt adatok köre, jogalap, célhoz kötöttség

Az adatkezelők az alábbiakban összefoglalt adatok csoportját kezelik. A célhoz kötöttség elvének figyelembevételével minden adatkezelésnek célja és meghatározott jogalapja van.

Az adatcsoport megnevezéseAz adatok részletezéseAz adatkezelés céljaJogalap
Azonosító adatokNév vagy cégnév, cím, adószam Elsődleges cél, hogy a személy nevére számla kiállítása legyen lehetséges.törvényi kötelezettség
Értesítési adatokE-mail cím, telefonszám  Informálás tájékoztatás.A nyilatkozó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelések részletezése

Kapcsolattartási adatoknál a nyilatkozó engedélyének visszavonásáig őrizzük meg.

Számlázás melynek célja számla kiállítása a nyilatkozó számára. Az adatok megőrzési ideje: számviteli és ÁFA törvény rendelkezései szerint

Adatfeldolgozók

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához különböző adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Ezen adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy tevékenységük során magas szintű adatvédelmet valósítsanak meg, ezáltal ne veszélyeztessék a személyes adatok biztonságát. Az adatkezelő az alább listázott adatfeldolgozókat veszi igénybe. A nyilatkozó hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozók felé adatokat továbbítson az adatkezelő.

CégnévTevékenységMegosztott adatok köre
Web oldalt működtetőInformatikai partner, szolgáltató, webszolgáltatóAzonosító adatok, egészségügyi adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok, laborigényléshez szükséges adatok
Könyvelő Irodakönyvviteli szolgáltatóAzonosító adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok.
Állami szervek a magyar állam felügyeletébenFelügyeleti szervAzonosító adatok, értesítési adatok

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához. Például amikor a kapcsolati űrlap segítségével kapcsolatfelvétel történik, név, email cím és telefonszám megadását kérjük be, melyeket a rendszer automatikusan tárol. Ezen információk a kapcsolattartást, informálást szolgálják.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Az érintett természetes személy jogai

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:

– e-mailen: info@vorosfa.hu
– postai úton: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth utca 23.

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

a.  Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

b.  Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.


c.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.


d.  Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához.


e.  Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.


f.  Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.


g.  Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.


h.  Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.


i.  Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.


Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Beleegyezés visszavonása

Érvényes: 2021. szeptember 29. napjától.